آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل (گردشگران پزشکی) در موسسات پزشکی
این آئین نامه به استناد ماده 29 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و مواد 1، 2، 3، 4، 5 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و بندهای 11، 12، 13 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1365 هیئت محترم وزیران و اصلاحات سال 1366 به شرح ذیل تدوین می گردد.
ماده 1) تعاریف :
در این آئین نامه به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، “وزارت متبوع” گفته می شود.
شورای راهبری گردشگری سلامت: مرکب از معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس سازمان نظام پزشکی که پیرو موافقت نامه مورخ 5/1/1393 به امضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سازمان نظام پزشکی رسیده است،
به معاونت درمان وزارت متبوع، “معاونت”، گفته می شود.
به معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، “معاونت دانشگاه”، گفته می شود.
به دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، “دفتر”، گفته می شود.
مجوز واحد بیماران بین الملل، موافقتی قانونی است که از طرف دفتر، طبق ضوابط تعیین شده، به موسسه پزشکی متقاضی ارائه خدمات گردشگری سلامت به بیماران بین الملل، به عنوان مجوز ارائه خدمات گردشگری سلامت جهت بیماران بین الملل داده می شود و به اختصار، “مجوز واحد بیماران بین الملل” گفته می شود.
7-1- موسسه پزشکی: به بیمارستان عمومی / عمومی با گرایش تخصصی خاص / بیمارستان تخصصی / مرکز جراحی محدود / مرکز تخصصی ناباروری / موسسات تخصصی پزشکی / کلینیک های تخصصی، متقاضی ارائه خدمات سلامت به بیماران بین الملل (مطابق مفاد این آئین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان و نیز سایر دستورالعمل های صادره و مقررات وزارت) به اختصار “موسسه پزشکی” گفته می شود.
8-1- واحد بیماران بین الملل (IPD): واحدی در موسسه پزشکی است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.
9-1- بیمار بین الملل: فردی است خارجی که جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به ایران مراجعه کرده است.
10-1- کارشناس واحد بیماران بین الملل (IPD) : فردی است که در واحد بیماران بین الملل استقرار داشته و مسئولیت پیگیری کلیه خدمات ارائه شده به بیمار خارجی را در طی بستری بیمار در موسسه پزشکی به عهده دارد.
11-1- پزشک/ پزشکان IPD : در مراکز دارای واحد بیماران بین الملل جهت تسریع انجام کلیه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی مرتبط با بیمار بستری شده لازم است تا علاوه بر پزشک معالج، پزشک/ پزشکان دیگری به عنوان مسئول پیگیری انجام دستورات پزشک معالج بیماران بین الملل (IPD)، عهده دار این وظیفه گردد.
12-1- پزشک معالج: پزشکی است که وظیفه درمان بیمار را به عهده داشته و کلیه مسئولیت های درمانی به عهده ایشان است.
13-1- پکیج درمانی / بسته خدمتی: منظور بسته تشخیصی درمانی قابل ارائه به بیمار بین الملل که شامل تمام هزینه های بیمار اعم از خدمات درمانی و رفاهی می گردد به صورت یک بسته محاسبه شده و در هنگام مراجعه بیمار هزینه تمام شده آن در اختیار بیمار بین الملل قرار می گیرد.
14-1- شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی معتبر: شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی است که مجوزهای لازم را از سازمان میراث فرهنکی، صنایع دستی و گردشگری (مطابق شیوه نامه صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت به شماره 28579/932400 مورخ 3/12/93 ارائه شود) دریافت کرده و با موسسه پزشکی قرارداد می بندد که بیماران بین الملل را به موسسه پزشکی معرفی کند.
ماده 2- شرح وظایف پرسنل واحد بیماران بین الملل
پزشک واحد بیماران بین الملل (پزشک IPD)
ویزیت بیمار در ساعت اول بستری
هماهنگی با پزشک معالج و گرفتن دستورات اولیه
هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن
ویزیت روزانه مریض
هماهنگی با مسئول سامانه الکترونیک و سایت موسسه پزشکی جهت آماده کردن پرونده الکترونیک
همکاری با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی
پیگیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است طی 24 ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد.
ارائه اطلاعات کافی به بیمار در مورد نحوه شکایت و روند درمان بیمار
تبصره: موسسه پزشکی براساس شرایط خود می تواند به شرح وظایف پزشک IPD بندهای دیگری نیز اضافه نماید.
کارشناس واحد بیماران بین الملل (کارشناس IPD)
حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل
استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به موسسه پزشکی
ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات موسسه پزشکی
انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در موسسه پزشکی
اطلاعات به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل
هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار بین الملل
کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی و پرستاری در حین بستری بیمار بین الملل
انجام هماهنگی لازم بین بخشی در موسسه پزشکی جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل درهنگام اقامت در موسسه پزشکی
انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
انجام هماهنگی های لازم با شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی
ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت
هماهنگی با کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه
تبصره: موسسه پزشکی می تواند حسب شرایط برای کارشناس IPD شرح وظایف دیگری را نیز در نظر بگیرد.
پزشک معالج
پذیرش مسئولیت فنی و حقوق تمامی خدمات درمانی قابل ارائه به بیمار بین الملل
ارائه کلیه خدمات درمانی در اسرع وقت و با رعایت اصول اخلاق پزشکی به بیمار بین الملل
ارائه خلاصه پرونده به زبان انگلیسی و تایپ شده به بیمار که در آن بایستی تشخیص بیماری، نوع خدمت ارائه شده، شرح عمل انجام گرفته و توصیه های لازم پس از ترخیص قید شده باشد.
ارائه شماره تماس و امکان دسترسی 24 ساعته به بیمار بین الملل تا در صورت بروز هر گونه مشکل و یا عارضه بتواند با پزشک معالج تماس بگیرد.
ماده 3- شرایط اشتغال پرسنل در واحد بیماران بین الملل
3-1- پزشک واحد بیماران بین الملل:
دارا بودن حداقل مدرک پزشک عمومی
شاغل در موسسه پزشکی
تسلط کافی به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیمارانی که به واحد IPD مراجعه می کنند.
دارا بودن حکم از سوی رئیس موسسه پزشکی به عنوان پزشک IPD
پرستار واحد بیماران بین الملل
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی پرستاری
دارا بودن مدرک دوره RN پرستاری
داشتن حداقل سه سال سابقه پرستاری
آشنایی با زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیماران بستری شده در واحد IPD
کارشناس واحد بیماران بین الملل
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با خدمات بهداشتی درمانی
داشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیماران بین الملل مراجعه کننده به واحد IPD
پزشک معالج واحد بین الملل
دارا بودن مجوز طبابت در شهری که موسسه پزشکی در آن واقع شده است.
دارا بودن تخصص در یکی از رشته های بالینی پزشکی
وجود قرارداد معتبر با موسسه پزشکی
تایید صلاحیت ارائه خدمت به بیماران بین الملل توسط ریاست موسسه پزشکی
ماده 4- انواع خدمات قابل ارائه به بیماران بین الملل:
الف- سرپایی: کلیه خدماتی که جهت Check up، تشخیص بیماری، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران بین الملل که کمتر از 24 ساعت ارائه می‌شود.
ب_ بستری کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از 24 ساعت ارائه می‌گردد.
تبصره: خدمات سرپایی و بستری قابل ارائه به بیماران بین الملل می‌باشد که در پروانه بهره‌برداری موسسه پزشکی قید شده باشد.
ماده 5- شرایط راه‌اندازی واحد بیماران بین الملل در موسسه پزشکی:
ضوابط راه‌اندازی و فعالیت واحد IPD موسسه پزشکی به شرح ذیل می‌باشد:
1-5- بیمارستان بایستی حداقل دارای درجه 2 اعتبار بخشی ملی باشد.
2-5-تسلیم درخواست راه‌اندازی واحد بیماران بین‌الملل از طرف موسسه پزشکی به معاونت دانشگاه مربوطه
3-5-معرفی پزشک، کارشناس و پزشکان معالج واحد IPD به معاونت دانشگاه مربوطه
تبصره: دیگر مراکز درمانی بجز بیمارستان می‌توانند پزشک IPD در موسسه پزشکی نداشته باشد.
4-5- مکان و فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز واحد IPD و نیز امکانات مرکز، باید قبل از شروع به کار واحد مذکور در مرکز، توسط کارشناسان ذیربط معاونت دانشگاه مورد بازرسی، ارزیابی و تایید قرار گیرد.
5-5- ثبت اطلاعات موسسه پزشکی داوطلب واحد بیماران بین الملل در سامانه گردشگری سلامت توسط کارشناس دانشگاه
6-5- تایید صلاحیت موسسه پزشکی جهت دریافت مجوز واحد بیماران بین الملل توسط معاونت درمان دانشگاه و اعلام آن به معاونت درمان وزارت
7-5- بررسی و احراز صلاحیت موسسه پزشکی در دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت و صدور مجوز (فلو چارت نحوه صدور مجوز ضمیمه 1)
8-6- مدت اعتبار مجوز صادره به مدت یک سال بوده، تمدید و لغو مجوز صادره منوط به ارزشیابی سالیانه می باشد و مجوز صادره قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره 1: مسئول فنی ساعات صبح موسسه پزشکی به عنوان مسئول فنی واحد بیماران بین‌الملل نیز می‌باشد.
تبصره 2: در تمامی بخشهایی که بیمار رفت وآمد دارد، باید تابلوها وعلائم هدایت کننده حداقل به زبان انگلیسی وجود داشته باشد.
ماده 7- قیمت گذاری خدمات در موسسه پزشکی دارای واحد IPD
1-7- موسسه پزشکی باید سیاست خود را درخصوص نحوه ارائه کیفی خدمات (بسته خدمات تشخیصی و درمانی) و قیمت آنها تدوین و به بیمار ارائه نماید، به نحوی که بیمار بین الملل هنگام مراجعه اطلاعات کافی در زمینه انواع خدمات تشخیصی و درمانی و هزینه های ارائه خدمات مذکور در موسسه پزشکی را به صورت شفاف ومستند دریافت نماید.
2-7- در صورتی که بیمار توسط شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی معتبر وارد کشور شده است، وجود قرارداد مشخص، شفاف و قانونی و نحوه محاسبه هزینه خدمات به صورت شفاف الزامی است.
3-7- در صورتی که بیمار به صورت مستقیم اقدام به دریافت خدمت درمانی نموده است، لیست خدمات به همراه هزینه مربوطه به صورت شفاف به بیمار بین الملل اعلام و در قراداد فی ما بین ذکر گردد. درغیر اینصورت موسسه پزشکی خصوصی، صرفا مجاز به دریافت هزینه به اساس تعرفه مصوب بخش خصوصی، خواهد بود.
4-7- تعرفه خدمات ارائه شده به بیماران خارجی در مراکز درمانی دولتی بایستی به تصویب هیات امنای دانشگاه رسیده باشد.
تبصره1 به استناد بخش نامه شماره 9370/400د مورخ 27/5/1393 معاون محترم درمان وزرات متبوع (ضمیمه شماره 3) و وزارت، پیوند عضو به بیماران بین الملل ممنوع بوده ولی پیوند قرنیه یا مغز استخوان بلامانع میباشد.
تبصره 2: دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط مقرر توسط پزشک بابت ارائه خدمت درمانی دریافت وجه غیر قانونی تلقی شده ومشمول ضمانت های مربوطه خواهد بود.
ماده 8- ترخیص و مستند سازی:
1-8- موسسه پزشکی مکانیسم ترخیص جداگانه‌ای جهت تسهیل در ترخیص بیماران خارجی دارد.
2-8- لازم است بخش ترخیص بطور مستقیم با بیمار، شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی در ارتباط نبوده و این امر از طریق کارشناس IPD صورت گیرد.
3-8- تمامی بیماران باید در زمان خروج، خلاصه پرونده انگلیسی تایپ شده، در اختیار داشته باشند که در آن موارد زیر ذکر شده باشد: نام و نام خانوادگی، پزشک معالج، شماره پاسپورت و کد بین المللی، تاریخ پذیرش و ترخیص، علت مراجعه، تشخیص اولیه، اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یافته برای بیمار، وضعیت فعلی بیمار، درج اقدامات و مراقبتهای مورد نیاز پس از ترخیص که بیمار باید در محل سکونت (موطن) خود برای بیماری انجام دهد و در صورت نیاز، زمان معاینه مجدد
4-8- بیمار قبل از ترخیص باید آموزش و اطلاعات لازم در خصوص چگونگی پیگیری وضعیت خود، بصورت فرم‌های از پیش آماده شده و ترجمه شده به زبان خود دریافت نماید.
5-8- در مواردی بیمار که علیرغم توصیه پزشکی تیم درمانی تصمیم به ترک موسسه پزشکی بگیرد، در صورتیکه خطر جانی برای بیمار وجود داشته باشد، به منظور جلوگیری از اتفاقات غیرمنتظره پزشک معالج باید ضمن مشاوره با متخصص پزشکی قانونی در این زمینه، اطلاععات لازم در خصوص مخاطرات اقدام مذکور را به بیمار اعلام کند.
6-8- موسسه پزشکی از کدهای استاندارد تشخیصی وهمچنین کدهای استاندارد برای اقدامات و پروسیجرهای درمانی وتشخیصی (ICD 10) در کنار سایر اطلاعات استفاده نماید.
7-8- موسسه پزشکی باید به تمامی بیماران در هنگام ترخیص فرم رضایت سنجی داده از جمله این رضایت نامه باید حاوی اطلاعات دقیق دسترسی به بیمار جهت امکان کنترل خدمات ارائه شده باشد.
8-8- موسسه پزشکی موظف است که اطلاعات مربوط به راه های برقراری ارتباط (ایمیل، تماس تلفنی یا مراجعه حضوری) بیمار با پزشک معالج وموسسه پزشکی را در زمان ترخیص در فرم های از پیش طراحی شده در اختیار بیمار قرار دهد.
9-8- کارشناس IPD موسسه پزشکی موظف است کلیه اطلاعات بیمار را مطابق با دستور العمل در سامانه گردشگری سلامت وزارت ثبت نماید.
10-8- بایستی به تمامی بیماران در زمان خروج از موسسه پزشکی نسخه ای داده شود که ضمن رعایت تلفیق دارویی شامل داروهای قبلی و فعلی بیمار بوده و به ترتیب اولویت براساس نظر پزشک داروساز بالینی و داروساز عدم تداخلات دارویی و غذایی در رژیم دارویی بیمار لحاظ گردیده باشد، ضمن آنکه تصریح می‌شود مسئولیت داروهای تجویزی بیمار در زمان ترخیص بر عهده پزشک معالج می‌باشد.
تبصره: درصورت درخواست بیمار، موسسه پزشکی موظف است نسخه برابر اصل از ریز خدمات و هزینه های مربوط را ممهور به مهر موسسه پزشکی (به زبان انگلیسی) در اختیار بیمار قرار دهد.
ماده 9 برنامه پیگیری بیمار در کشور مبدا
1-9- موسسه پزشکی باید بطور مستقیم و یا از طریق شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی، با مراکز درمانی معین در کشور مبدا بیمار در ارتباط بوده و پیگیری (FOLLOW UP) بیماران خود را انجام دهند.
2-9- در صورت بروز عوارض حتی در کشور مبدا، موسسه پزشکی باید مطابق قرارداد، خدمات خود را ارائه و رضایت بیمار را کسب نماید.
ماده 10- قرارداد با شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی
1-10- موسسه پزشکی بایستی با شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی قرارداد همکاری امضا نماید.
2-10- به موسسه پزشکی دارای IPD اجازه داده می شود مطابق با قرارداد فی مابین با شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی معتبر دارای مجوز، در صورت حساب موسسه پزشکی هزینه های شرکت را لحاظ نماید.
ماده 11- الزامات قانونی :
1-11- رضایت آگاهانه باید قبل از اعمال جراحی، بیهوشی، بی درد سازی، استفاده از خون یا محصولات خونی ودر صورت انجام هرگونه اقدامات درمانی یا تشخیصی پرخطر از بیمار و درصورتی که بیمار شرایط اخذ رضایت را نداشته باشد از نماینده قانونی وی گرفته شود.
تبصره: نماینده قانونی بیمار براساس قوانین کشور متبوع بیمار مشخص می گردد.
2-11- هر مورد مرگ بیمار خارجی نیازمند تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر حداکثر ظرف 24 ساعت پس از فوت بیمار می باشد و گزارش مربوطه باید تا 24 ساعت بعد به واحد گردشگری سلامت دانشگاه تحت پوشش ارسال گردد.
1-2-11- در صورت فوت بیمار ریاست موسسه پزشکی باید مراجع قانونی مربوطه را مطلع سازد.
2-2-11- در صورت فوت بیمار مطابق ضوابط و دستورالعمل های جاری کشور عمل می شود.
3-11- درصورتی که بیمار نیاز به ارجاع به موسسه پزشکی دیگری داشته باشد، مسئولیت حفظ سلامت و امنیت بیمار در حین انتقال تا زمان پذیرفته شدن در موسسه پزشکی مقصد، به عهده موسسه پزشکی ارجاع دهنده و پزشک ارجاع دهنده (پزشک معالج) می باشد و موسسه پزشکی که بیمار به آن ارجاع شده باید بیمار را با خلاصه پرونده کامل و مکتوب که شامل روند و اقدامات درمانی انجام شده برای بیمار می باشد، تحویل گرفته و پذیرش کند.
ماده 12- مدیریت خطر و ایمنی بیمار در مراکز درمانی دارای واحد بیماران بین الملل (IPD)
1-12- به منظور ارائه خدمات با کیفیت به بیماران بین الملل در موسسه پزشکی، یکی از محورهای ضروری مدیریت خطر و ایمنی بیمار می باشد. به همین منظور لازم است حداقل استانداردهای ایمنی بیمار براساس استانداردهای موسسه پزشکی های دوست دار ایمنی بیمار در مراکز درمانی دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل به اجرا درآید. (ضمیمه شماره 3)
تبصره1: احراز حداقل 18 امتیاز از 20 امتیاز استاندارد های الزامی از برنامه موسسه پزشکی های دوستدار ایمنی بیمار
تبصره2: اجرای دقیق مفاد نامه شماره 10755/409 مورخ 12/6/1393 دفتر مدیریت موسسه پزشکی وتعالی خدمات بالینی در ارتباط با ” راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها ” ، ” راهنمای پیشگیری از زخم های فشاری ” ، ” راهنمای جراحی ایمن ” و ” راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار “
ماده 13- پایش و ارزشیابی:
1-13- بخشهای ارائه دهنده خدمت باید بطور مرتب از نظر ارائه خدمات درمانی، خدمات پرستاری، خدمات پاراکلینیک و خدمات غیر پزشکی توسط واحد بهبود کیفیت مورد آموزش، پایش وارزیابی قرار گیرند.
ماده 14- تیم مدیریت اجرایی در موسسه پزشکی دارای واحد IPD
1-14- در بیمارستانهایی که دارای واحد بیماران بین الملل میباشد بایستی در تیم مدیریت اجرایی بیمارستان پزشک IPD با حق رای عضویت داشته باشد.
2-14- وظیفه این تیم سیاست گذاری، تدوین برنامه های استراتژیک و نظارت بر عملکرد صحیح واحد بیماران بین الملل و ارتقا کیفیت خدمات به بیماران بین الملل در بیمارستان می باشد.
3-14- کسب اطلاع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از قوانین و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد از وظایف تیم مدیریت اجرایی می باشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند.
ماده 15- پایگاه اینترنتی موسسه پزشکی:
موسسه پزشکی دارای واحد IPD باید دارای حداقل یک سایت به زبان انگلیسی باشد که دارای شرایط زیر است:
امکان ارائه نظر، پیشنهاد، انتقاد بیمار بین الملل از خدمات دریافت شده در موسسه پزشکی بدون اعمال محدودیت
درج بسته های خدمات (پکیج های درمانی) بصورت شفاف
درج تعرفه های خدمات بیماران بین الملل بصورت شفاف
معرفی پزشکان معالج موسسه پزشکی
معرفی شرکت و یا دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد با موسسه پزشکی
معرفی مکان و امکانات موسسه پزشکی
امکان پذیرش مستقیم از طریق سایت
امکان بارگزاری مدارک پزشکی بیمار از طریق سایت
قوانین و مقررات مربوط به پذیرش و درمان بیماران بین الملل در موسسه پزشکی
ماده 16- ثبت اطلاعات در سامانه گردشگری سلامت وزارت
1-16- کارشناس IPD موسسه پزشکی موظف است تمامی بیماران بین الملل درمان شده در موسسه پزشکی را در سامانه گردشگری سلامت وزارت ثبت نماید.
مسئول فنی موسسه پزشکی و رئیس موسسه پزشکی موظف است نظارت دقیق بر ثبت اطلاعات بیماران بین الملل توسط کارشناس IPD را داشته باشند.
3-16- کارشناسان نظارتی دانشگاه و وزارت موظف هستند در بازدیدهای نظارتی بر مراکز درمانی دارای واحد IPD از ثبت دقیق اطلاعات بیماران بین الملل اطمینان حاصل نمایند و در صورت تخلف موسسه پزشکی در عدم ثبت اطلاعات بیماران در موسسه پزشکی مراتب را به معاونت درمان وزارت اعلام نماید تا در مورد ادامه فعالیت واحد بیماران بین الملل موسسه پزشکی تصمیم گیری شود.
ماده 17- پس از ابلاغ ضوابط اعتبار بخشی، تیم اجرایی IPD موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.
ماده 18- کنترل و نظارت بر واحد IPD در مراکز در سراسر کشور به عهده معاونت مربوطه در وزارت متبوع / معاونت دانشگاه مربوطه می باشد.
ماده 19- درجه ارزشیابی واحد IPD بیمارستانها طبق ارزشیابی سالیانه براساس ضوابط مربوطه مشخص می گردد.
تبصره: چنانچه نتیجه ارزشیابی سالیانه زیر استاندارد باشد براساس ماده 23 آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 عمل و در صورت لزوم واحد IPD مجاز به پذیرش بیماران بین الملل نمی باشد.
ماده 20- تعیین علائم و نشانه های عمومی واحد IPD مطابق ضوابط و دستوالعمل های مربوطه خواهد بود.
ماده 21- تخلفات:
1-20- چنانچه واحد IPD موسسه پزشکی از ضوابط تعیین شده در این آئین نامه و یا دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت تخطی نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد.
الف- بار اول تذکر شفاهی به بالاترین مقام اجرایی موسسه پزشکی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا معاونت
ب- بار دوم اخطار کتبی به بالاترین مقام اجرایی موسسه پزشکی توسط وزلرت یا معاونت حداقل به فاصله یک ماه پس از تذکر شفاهی
ج- بار سوم اخطار کتبی به بالاترین مقام اجرایی موسسه پزشکی توسط وزارت یا معاونت به فاصله یک ماه از اخطار کتبی قبلی
چ- در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور اقدام خواهد شد.
ماده 22- این آئین نامه در 22 ماده و 14 تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.